IDS711

จอแสดงน้ำหนักเครื่องชั่ง Build in label Printer ยี่ห้อ SDS รุ่น IDS711
– จอแสดงผลเป็น LED ตัวเลขสีแดง สูง 25 มม.
ข้อมูลการพิมพ์
-วันที่, เวลา,ครั้ง,น้ำหนักทั้งหมด (Gross weight),น้ำหนังสุทธิ (Net weight)
-เครื่องชั่งสามารถปริ้นได้ โดยใช้กระดาษสติ๊กเกอร์ความร้อน Label Printer

หมวดหมู่: