เครื่องมือวิทยาศาตร์

เป็นบริษัทนำเข้าและเป็นตัวแทนจำหน่ายเครื่องมือวิเคราะห์ – วิจัยทางวิทยาศาสตร์, อุปกรณ์วิทยาศาสตร์, เครื่องแก้ว และสารเคมี ที่ใช้ในงานวิเคราะห์, วิจัย, ตรวจวัดและทดสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ ที่มีประสิทธิภาพจากผู้ผลิตที่มีชื่อเสียงและเป็นที่ยอมรับ


เครื่องมือวิทยาศาสตร์ (Scientific Instrument)

มีความหมายรวมถึง เครื่องจักร เครื่องมือ อุปกรณ์ หรือ สิ่งประดิษฐ์ที่ออกแบบมาใช้ในงานเฉพาะทาง โดยใช้ประโยชน์ในการพิสูจน์หลักการทางกายภาพ ความสัมพันธ์ต่างๆ หรือเทคโนโลยี ด้วยวิธี

  • การวัด
  • การเก็บข้อมูล
  • การบันทึก
  • การแปลงสัญญาณ
  • การวัดข้อมูลซ้ำ
  • การตรวจสอบยืนยันข้อมูล

โดยปกติแล้วผลการวิเคราะห์จะออกมาในรูปของตัวเลข ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ ของตัวอย่างที่ไม่ทราบค่า (unknown) ใช้ตรวจสอบคุณสมบัติวัสดุ แรง และอื่นๆ โดยอยู่บนพื้นฐานวิธีการวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์ เป็นส่วนหนึ่งของอุปกรณ์ที่อยู่ในห้องปฏิบัติการ แตกต่างจากอุปกรณ์พื้นฐาน คือมีความซับซ้อน มีความพิเศษเฉพาะ ความละเอียดมาก

ในปัจจุบันเครื่องมือวิทยาศาสตร์มีการพัฒนาการควบคุมโดยใช้คอมพิวเตอร์ เพื่อให้ใช้งานง่าย เพิ่มฟังก์ชั่น ปรับเงื่อนไขสภาวะ ปรับพารามิเตอร์ ใช้ในการเก็บข้อมูล ปรับความละเอียดในการวัด เครื่องมือวิทยาศาสตร์สามารถเชื่อมต่อเข้ากับระบบ Lan เพื่อเข้าถึงฐานข้อมูลการวิเคราะห์ (databases) เช่น ฐานข้อมูลสเปกตรัม (spectra libraries) เป็นต้น