MS-701

จานชั่งรับน้ำหนักขนาด  18  x  22 cm.

สามารถเลือกหน่วยการใช้งานได้ เช่น  ” g , lb ”

จอแสดงน้ำหนักเป็นตัวเลขสีแดงเรืองแสง  ( LED ) , สามารถหักค่าภาชนะได้  ( TARE )