OHAUS-VALOR2000

พิกัด 3,6,15  kg

จานชั่งรับน้ำหนักขนาด  22 x 18 cm.

สามารถเลือกหน่วยการใช้งานได้ เช่น  ” g , lb , kg ”

จอแสดงน้ำหนักเป็นตัวเลขสีแดงเรืองแสง เห็นได้ชัดเจนในที่มืด  ( LED Backlight )