AND FX 300i

ชั่งน้ำหนักสูงสุด 310 กรัม. อ่านละเอียด 0.001 กรัม.

จานชั่งรับน้ำหนักเส้นผ่านศูนย์กลาง ขนาด 13 ซม. (จานกลม)

หน้าจอเป็นตัวเลขเรืองแสงสามารถมองเห็นได้ง่ายในที่มืด ( VFD )

สามารถเลือกหน่วยการชั่งที่ง่ายในการใช้งาน (Multiple Weighing units)