JADEVER SNUG IV

พิกัดชั่งสูงสุด 300 กรัม อ่านละเอียด 0.01 กรัม

พิกัดชั่งสูงสุด 600 กรัม อ่านละเอียด 0.01 กรัม

พิกัดชั่งสูงสุด 1200 กรัม อ่านละเอียด 0.02 กรัม

พิกัดชั่งสูงสุด 1500 กรัม อ่านละเอียด 0.05 กรัม

พิกัดชั่งสูงสุด 2000 กรัม อ่านละเอียด 0.02 กรัม

พิกัดชั่งสูงสุด 3000 กรัม อ่านละเอียด 0.1 กรัม

พิกัดชั่งสูงสุด 1200 กรัม อ่านละเอียด 0.01 กรัม

พิกัดชั่งสูงสุด 1500 กรัม อ่านละเอียด 0.01 กรัม

พิกัดชั่งสูงสุด 2000 กรัม อ่านละเอียด 0.01 กรัม